قیمت لاستیک

جدیدترین اخبار دنیای لاستیک و تایر

قیمت لاستیک در بازار

جدول قیمت انواع لاستیک در بازار

لاستیک کویر تایر

سایز قیمت هر جفت(تومان)
165.65.13 540,000
175.60.13 600,000
185.65.14 600,000
185.65.15 600,000
205.60.14 900,000
205.60.15 950,000

لاستیک یزد تایر

سایز تایر قیمت هر جفت(تومان)
165.65.13 580,000
185.65.14 620,000
185.65.15 670,000
205.60.14 1,060,000
205.60.15 1,100,000

لاستیک بارز

سایز تایر قیمت هر جفت(تومان)
165.65.13 570,000
175.60.13 600,000
185.65.14 610,000
205.60.14 830,000
185.65.15 630,000
195.65.15 540,000
205.60.15 880,000
205.50.16 950,000
215.65.16 1,250,000
225.70.16 1,350,000
225.65.17 1,300,000
235.65.17 1,350,000

لاستیک رودستون

سایز تایر قیمت هر جفت(تومان)
175.60.13 920,000
185.60.13 950,000
185.70.13 1,300,000
205.60.14 1,550,000
185.65.14 1,350,000
195.60.14 1,550,000
205.65.14 1,500,000
205.60.15 1,750,000
185.65.15 1,450,000
205.55.16 1,950,000
215.55.16 2,900,000
215.45.17 2,100,000
215.55.17 2,800,000
225.45.17 3,000,000
245.50.18 3,450,000
225.50.18 3,450,000
245.60.18 3,500,000

لاستیک تری‌انگل

سایز تایر قیمت هر جفت(تومان)
205.55.16 1,450,000
215.45.17 1,600,000
215.65.16 1,600,000
225.55.17 1,700,000

لاستیک کومهو

سایز تایر قیمت هر جفت(تومان)
165.65.13 800,000
185.65.14 1,350,000
195.60.14 1,500,000
205.60.14 1,600,000
205.65.14 1,600,000
195.60.15 1,600,000
205.60.15 1,850,000
205.50.15 1,800,000
195.50.16 2,200,000
205.45.16 2,500,000
205.55.16 2,100,000
205.65.16 2,300,000
215.60.16 2,400,000
225.55.16 3,300,000
235.60.16 2,700,000
265.70.16 3,500,000
215.55.17 3,000,000
225.50.17 2,600,000
235.55.17 2,900,000
225.55.18 2,950,000
255.60.18 3,400,000
275.35.19 3,600,000

لاستیک هانکوک

سایز تایر قیمت هر جفت(تومان)
175.70.13 1,600,000
185.60.13 1,100,000
205.60.14 1,900,000
205.55.16 2,500,000
195.50.16 2,800,000
225.70.16 3,800,000
225.50.17 3,500,000
225.45.17 3,500,000
225.55.18 3,900,000
235.60.18 3,700,000
235.55.19 4,400,000
275.35.19 3,600,000

لاستیک سومیتومو

سایز تایر قیمت هر جفت(تومان)
165.65.13 1,450,000
205.60.14 1,600,000
185.65.15 1,450,000
195.60.15 1,500,000
205.60.15 1,750,000
215.60.15 2,200,000
205.50.16 2,300,000
225.45.17 3,900,000
225.45.18 3,200,000
245.40.19 3,900,000
255.35.19 4,000,000
275.35.19 3,900,000