موضوعات داغ

تمامی مقاله های رامتین ساجد

صفحه 1

رامتین ساجد
نویسنده

رامتین ساجد هستم. رشته تحصیلیم طراحی صنعتی و گرایش و علاقم به سمت طراحی و مطالعه تو حوزه خودرو بوده. با حسین صادقی گروه فرموبیل تشکیل دادیم. یک هدف دارم و اون تغییر در نگاه و ایجاد تفکر انتقادی در مخاطب برای جلوگیری از کم فروشی در صنعت خودرو کشور.

1 1