جدیدترین لیست قیمت محصولات ایران خودرو در بازار

جدیدترین لیست قیمت محصولات ایران خودرو در بازار

گروه صنعتی ایران‌خودرو در جدیدترین لیست اعلامی خود قیمت 23 محصول برای مرداد 1401 را اعلام کرد.

قیمت محصولات ایران خودرو در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل تیرماه 1401 تغییر قابل لمسی نداشته است.

در لیست جدید قیمت ایران خودرو، قیمت پژو206 تیپ 3 سقف ‌شیشه‌ای 181 میلیون و 361 هزار تومان اعلام شده است.

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ حاضر در این لیست ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﯾﺎل اﺳﺖ. همچنین این شرکت اعلام نموده که ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮق وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﺮداد 1401 ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .

در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت و عوارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎز، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ایران خودرو اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﺷﺮح ﺧﻮدرو ﮐﺪ ﺑﻬﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮدرو ( ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه )
ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 272 1,271,058,259 1,503,751,000
ﭘﮋو 206 ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 260 1,303,321,652 1,501,754,000
ﭘﮋو 206 ﺗﯿﭗ 3 ﻫﺎچ ﺑﮏ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ اي 26035 1,581,768,305 1,813,615,000
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﯽ ( ELX ) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU 7 P 35102 1,828,165,129 2,089,579,000
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU 7 P 35103 1,614,281,078 1,850,029,000
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز 283 1,498,367,188 1,765,156,000
ﭘﮋو ﭘﺎرس TU 5 285 1,500,059,152 1,767,102,000
ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﻔﺎرﺷﯽ ( ELX ) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU 5 28527 1,801,539,568 2,113,805,000
سمند LX سال EF 7 291 1,434,430,581 1,691,629,000
سمند LX-EF7 بنزینی 292 1,362,101,117 1,581,208,000
ﺳﻤﻨﺪ ال اﯾﮑﺲ 293 1,359,515,402 1,605,477,000
ﺳﻮرن ﭘﻼس 575 2,115,994,867 2,433,108,000
رانا ﭘﻼس 610 1,864,556,474 2,148,983,000
رانا پلاس ﻣﻮﺗﻮر TU 5 P و ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ اي و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ 615 2,001,846,652 2,284,102,000
دنا 701 1,786,240,402 2,060,486,000
دنا پلاس 703 1,981,953,795 2,281,642,000
دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ 70408 2,970,886,831 3,458,554,000
دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ 70406 3,153,920,685 3,605,964,000
دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ 707 3,486,956,474 3,982,295,000
ﭘﮋو 207 i دﺳﺘﯽ 60011 1,813,724,331 2,091,542,000
ﭘﮋو 207 i دﺳﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ 60006 1,872,791,295 2,158,288,000
ﭘﮋو 207 i دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ اي 60010 2,054,345,759 2,363,445,000
ﭘﮋو 207 i اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺳﻘﻒ ﻗﺮﻣﺰ ( MC ) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU 5 P 60602 2,807,183,796 3,186,080,000

لیست قیمت محصولات ایران خودرو برای تیرماه اعلام شد + جدول تیرماه 1401

گروه صنعتی ایران خودرو لیست قیمت 23 محصول تولیدی خود را در تیرماه 1401 اعلام کرد. طبق این لیست محصولات ایران خودرو در تیرماه نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است.

قیمت پژو 206 تیپ 3 با سقف شیشه ای 181 میلیون و 361 هزار تومان در این لیست اعلام شده است.

مدل خودرو قیمت تیر 1401
پژو 405 تاکسی دوگانه سوز 150 میلیون و 375 هزارتومان
پژو 206 تیپ 2 150 میلیون و 175 هزارتومان
پژو 206 تیپ 3 سقف شیشه‌‌ای 181 میلیون و 361 هزارتومان
پژو پارس سال XU7P سفارشی (ELX) 208 میلیون و 958 هزارتومان
پژو پارس سال XU7P سفارشی 185 میلیون تومان
پژو پارس سال دوگانه سوز 176 میلیون و 515 هزارتومان
پژو پارس TU5 176 میلیون و 710 هزارتومان
پژو پارس TU5 سفارشی ELX 211 میلیون و 380 هزارتومان
سمند ال ایکس 160 میلیون و 547 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 بنزینی 158 میلیون و 120 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 گازسوز 169 میلیون و 162 هزارتومان
سورن پلاس 243 میلیون و 310 هزارتومان
رانا پلاس 214 میلیون و 898 هزارتومان
رانا پلاس سقف شیشه‌ای 228 میلیون و  410 هزارتومان
دنا با کروز کنترل 206 میلیون و 48 هزارتومان
دنا پلاس 228 میلیون و 164 هزارتومان
دنا پلاس توربوشارژ 5 دنده دستی 345 میلیون و 855 هزارتومان
دنا پلاس توربوشارژ 6 دنده دستی 360 میلیون و 596 هزارتومان
دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک 398 میلیون و 229 هزارتومان
پژو 207 دنده‌ای با فرمان هیدرولیکی 209 میلیون و 154 هزارتومان
پژو 207 دنده‌ای با فرمان برقی 215 میلیون و 828 هزارتومان
پژو 207 دنده‌ای سقف شیشه‌ای 236 میلیون و 344 هزارتومان
پژو 207 اتوماتیک سقف قرمز 318 میلیون و 608 هزارتومان

جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو اعلام شد + جدول اردیبهشت 1401

قیمت محصولات ایران خودرو برای اردیبهشت 1401 اعلام شد. این قیمت‌ها، قیمت نهایی فروش بوده و خودروهایی که در لیست قیمت ایران خودرو وجود ندارند، یا در اردیبهشت تولید نشده‌اند یا عرضه‌ای در این ماه نداشته‌اند. همچنین مبلغ 113 هزارو 500 تومان نیز بابت «هزینه نصب و ساخت پلاک» به قیمت محصولات ایران خودرو افزوده شده است.

مدل خودرو قیمت اردیبهشت 1401
پژو 405 تاکسی دوگانه سوز 150 میلیون و 375 هزارتومان
پژو 206 تیپ 2 150 میلیون و 175 هزارتومان
پژو 206 تیپ 3 سقف شیشه‌‌ای 181 میلیون و 361 هزارتومان
پژو پارس سال XU7P سفارشی 185 میلیون تومان
پژو پارس سال دوگانه سوز 176 میلیون و 515 هزارتومان
پژو پارس TU5 176 میلیون و 710 هزارتومان
پژو پارس TU5 سفارشی ELX 211 میلیون و 380 هزارتومان
سمند ال ایکس 160 میلیون و 547 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 بنزینی 158 میلیون و 120 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 گازسوز 169 میلیون و 162 هزارتومان
سورن پلاس 243 میلیون و 310 هزارتومان
رانا پلاس 214 میلیون و 898 هزارتومان
رانا پلاس سقف شیشه‌ای 228 میلیون و  410 هزارتومان
دنا با کروز کنترل 206 میلیون و 48 هزارتومان
دنا پلاس 228 میلیون و 164 هزارتومان
دنا پلاس توربوشارژ 5 دنده دستی 345 میلیون و 855 هزارتومان
دنا پلاس توربوشارژ 6 دنده دستی 360 میلیون و 596 هزارتومان
دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک 398 میلیون و 229 هزارتومان
پژو 207 دنده‌ای با فرمان هیدرولیکی 209 میلیون و 154 هزارتومان
پژو 207 دنده‌ای با فرمان برقی 215 میلیون و 828 هزارتومان
پژو 207 دنده‌ای سقف شیشه‌ای 236 میلیون و 344 هزارتومان
پژو 207 اتوماتیک سقف قرمز 318 میلیون و 608 هزارتومان

لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو برای فروردین 1401 اعلام شد

ایران خودرو لیست قیمت محصولات خود را برای فروردین 1401 منتشر کرد. لیستی که در آن قیمت تمام شده برای مصرف کننده نیز درج شده است. برای مثال تارا اتوماتیک 415 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک با سقف قرمز 318 میلیون تومان، دنا پلاس توربوشارژ دستی با گیربکس 6 سرعته 360 میلیون تومان و یا قیمت پژو پارس سفارشی ELX حدود 211 میلیون تومان اعلام شده است. در لیست زیر می توانید لیست کامل قیمت محصولات ایران خودرو را برای فروردین 1401 ببینید.

قیمت جدید محصولات ایران خودرو

قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای اسفند 1400 اعلام شد + جدول

قیمت محصولات ایران خودرو در اسفند 1400 اعلام شد. این قیمت‌ها، قیمت نهایی فروش بوده و خودروهایی که در لیست قیمت ایران خودرو وجود ندارند، یا در اسفندماه تولید نشده‌اند یا عرضه‌ای در این ماه نداشته‌اند. همچنین قیمت تارا دستی برای آن‌دسته از حواله‌های پیش فروش ایران خودروست که موعد تحویل‌شان در اسفند 1400 باشد.

مدل خودرو قیمت اسفند 1400
پژو 405 تاکسی دوگانه سوز 149 میلیون و 588 هزارتومان
پژو 206 تیپ 2 149 میلیون و 389 هزارتومان
پژو پارس سال 169 میلیون و 233 هزارتومان
پژو پارس دوگانه سوز 175 میلیون و 729 هزارتومان
پژو پارس ال ایکس 175 میلیون و 923 هزارتومان
سمند ال ایکس 159 میلیون و 761 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 157 میلیون و 334 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 گازسوز 168 میلیون و 376 هزارتومان
سورن پلاس 242 میلیون و 524 هزارتومان
رانا پلاس 214 میلیون و 111 هزارتومان
رانا پلاس پانوراما 227 میلیون و 623 هزارتومان
دنا با کروز کنترل 205 میلیون و 262 هزارتومان
دنا پلاس 227 میلیون و 377 هزارتومان
دنا پلاس توربو 5 دنده 345 میلیون و 68 هزارتومان
دنا پلاس توربو 6 دنده 359 میلیون و 810 هزارتومان
دناپلاس توربو اتومات 397 میلیون و 443 هزارتومان
پژو 207 فرمان هیدرولیکی 208 میلیون و 367 هزارتومان
پژو 207 فرمان برقی 215 میلیون و 42 هزارتومان
پژو 207 فرمان برقی پانوراما 235 میلیون و 558 هزارتومان
هایما S7 پلاس 680 میلیون و 996 هزارتومان
هایما S5 گیربکس 6AT 595 میلیون تومان
تارا دستی 293 میلیون و 35 هزارتومان
تارا اتومات 415 میلیون تومان

قیمت جدید محصولات ایران خودرو + جدول 16 بهمن 1400

قیمت جدید محصولات ایران خودرو در بهمن‌ماه 1400 اعلام شد. این قیمت‌ها، قیمت نهایی فروش بوده و با احتساب مالیات انتقال خودروست.

مدل خودرو قیمت دی 1400 بدون مالیات قیمت بهمن 1400 با مالیات
پژو 405 تاکسی دوگانه سوز 145 میلیون و 775 هزارتومان 149 میلیون و 588 هزارتومان
پژو 206 تیپ 2 149 میلیون و 389 هزارتومان 149 میلیون و 389 هزارتومان
پژو پارس سال 164 میلیون و 907 هزارتومان 169 میلیون و 233 هزارتومان
پژو پارس دوگانه سوز 171 میلیون و 234 هزارتومان 175 میلیون و 729 هزارتومان
پژو پارس ال ایکس 171 میلیون و 423 هزارتومان 175 میلیون و 923 هزارتومان
سمند ال ایکس 155 میلیون و 682 هزارتومان 159 میلیون و 761 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 155 میلیون و 972 هزارتومان 157 میلیون و 334 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 گازسوز 164 میلیون و 73 هزارتومان 168 میلیون و 376 هزارتومان
رانا پلاس 212 میلیون و 247 هزارتومان 214 میلیون و 111 هزارتومان
رانا پلاس پانوراما 227 میلیون و 623 هزارتومان 227 میلیون و 623 هزارتومان
دنا با کروز کنترل 203 میلیون و 475 هزارتومان 205 میلیون و 262 هزارتومان
دنا پلاس 225 میلیون و 395 هزارتومان 227 میلیون و 377 هزارتومان
دنا پلاس توربو 336 میلیون و 156 هزارتومان 345 میلیون و 68 هزارتومان
دنا پلاس توربو 6 دنده - 359 میلیون و 810 هزارتومان
دناپلاس توربو اتومات 393 میلیون و 956 هزارتومان 397 میلیون و 443 هزارتومان
پژو 207 فرمان هیدرولیکی 206 میلیون و 554 هزارتومان 208 میلیون و 367 هزارتومان
پژو 207 فرمان برقی 213 میلیون و 169 هزارتومان 215 میلیون و 42 هزارتومان
پژو 207 فرمان برقی پانوراما 233 میلیون و 503 هزارتومان 235 میلیون و 558 هزارتومان
هایما S7 پلاس 675 میلیون تومان 680 میلیون و 986 هزارتومان
هایما S5 گیربکس 6AT 595 میلیون تومان 595 میلیون تومان
تارا دستی 290 میلیون و 472 هزارتومان 239 میلیون و 35 هزارتومان
تارا اتومات 415 میلیون تومان 415 میلیون تومان

قیمت محصولات ایران خودرو در نمایندگی + جدول 5 بهمن ماه 1400

مطابق آخرین دستورالعمل کمیته خودرو، شرکت ایران خودرو در سال 1400، طی دو نوبت، مجوز افزایش قیمت خودروهایش را کسب کرد که یک نوبت در نیمه اول سال بود و نوبت دوم نیز که در اواخر آذر 1400 اعلام شد، مربوط به قیمت محصولات ایران خودرو برای نیمه دوم سال جاری بود. مطابق لیست منتشر شده از سوی این خودروساز، قیمت ایران خودرو تا پایان دی 1400 به قرار زیر است:

مدل خودرو کد کلاس خودرو قیمت بدون مالیات
پژو 405 تاکسی دوگانه سوز 272 145 میلیون و 775 هزارتومان
پژو 206 تیپ 2 260 149 میلیون و 389 هزارتومان
پژو پارس سال 282 164 میلیون و 907 هزارتومان
پژو پارس دوگانه سوز 283 171 میلیون و 234 هزارتومان
پژو پارس ال ایکس 285 171 میلیون و 423 هزارتومان
سمند ال ایکس 293 155 میلیون و 682 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 292 155 میلیون و 972 هزارتومان
سمند ال ایکس EF7 گازسوز 291 164 میلیون و 73 هزارتومان
رانا پلاس 610 212 میلیون و 247 هزارتومان
رانا پلاس پانوراما 615 227 میلیون و 623 هزارتومان
دنا با کروز کنترل 701 203 میلیون و 475 هزارتومان
دنا پلاس 703 225 میلیون و 395 هزارتومان
دنا پلاس توربو 704 336 میلیون و 156 هزارتومان
دناپلاس توربو اتومات 707 393 میلیون و 956 هزارتومان
پژو 207 فرمان هیدرولیکی 60011 206 میلیون و 554 هزارتومان
پژو 207 فرمان برقی 60006 213 میلیون و 169 هزارتومان
پژو 207 فرمان برقی پانوراما 60010 233 میلیون و 503 هزارتومان
هایما S7 پلاس 518 675 میلیون تومان
هایما S5 گیربکس 6AT 522 595 میلیون تومان
تارا دستی 322 290 میلیون و 472 هزارتومان
تارا اتومات 323 415 میلیون تومان

نظرات
 
 
 

گروه خودروبانک با شعار "دسترسی به بهترین انتخاب" تلاش دارد از طریق این وبسایت به هموطنان عزیز کمک کند تا انتخابی آگاهانه داشته باشند. این وبسایت به هیچ گروه یا حزبی تعلق ندارد و تنها از طریق علاقه مندان به صنعت خودروی کشور اداره میشود. همچنین در تمامی زمینه ها صمیمانه پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شما خواهیم بود تا بتوانیم خدماتی بهتر را ارائه دهیم.

خودروبانک بهترین سایت خودرویی منتخب مردم در هشتمین و نهمین جشنواره وب ایران