خودروهای مازراتی موجود در بازار ایران

نام خودرو: مازراتی کواتروپورته GT S
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4691 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت مازراتی کواتروپورته GT S
نام خودرو: مازراتی کواتروپورته S
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4691 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی قیمت مازراتی کواتروپورته S
نام خودرو: مازراتی گرن توریسمو S
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4691 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت مازراتی گرن توریسمو S
نام خودرو: مازراتی گرن کبریو S
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4691 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت مازراتی گرن کبریو S
نام خودرو: مازراتی گرن کبریو
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4691 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/20
مشخصات فنی قیمت مازراتی گرن کبریو
نام خودرو: مازراتی کواتروپورته
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4244 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/9/13
مشخصات فنی قیمت مازراتی کواتروپورته
نام خودرو: مازراتی گرن توریسمو
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4224 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1395/7/24
مشخصات فنی قیمت مازراتی گرن توریسمو