به نظر شما سیاست قیمت گذاری 5 درصد زیر بازار باعث کنترل قیمت ها شد؟

نظرسنجی

به نظر شما سیاست قیمت گذاری 5 درصد زیر بازار باعث کنترل قیمت ها شد؟
1: انتخاب گزینه
2: ورود اطلاعات