با حکم مدیرعامل گروه بهمن، محمد محمدی به بهمن دیزل رفت

یوسف الهی شکیب طی حکمی محمد محمدی را به عنوان مدیرعامل بهمن دیزل و جانشین مرتضی شفیعی انتخاب کرد.
محمدی پیش از این مدیرعاملی ساپکو، واگن پارس و معاون مهندسی و داخلی سازی توسعه مهندسی و ساخت واگن های مسافرتی راه نورد را در رزومه خود دارد.
محمدی مهندس مکانیک دانشگاه تبریز و کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس است.
نظرات