علی اصغر حسن زاده شوئیلی مدیرعامل سازه گستر سایپا شد

پس از یک دوره شش ماهه مدیرعاملی آقای مهندس علیرضا وظیفه در شرکت سازه گستر، سکان هدایت این شرکت به آقای مهندس علی اصغر حسن زاده شوئیلی واگذار شد.
این در حالی است که آقای وظیفه پس از آقای نجفیان مدیریت سازه گستر را تقبل کرده بود.
در این مراسم آقایان نجفیان، رستگار و شیخ زاده حضور داشتند.
نظرات