مهلت یک هفته‌ ای برای پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه‌ ها

الکترونیکی شدن عوارض جاده ای برخی آزادراه ها، اقدامی مثبت در راستای کاهش حجم ترافیک در عوارضی ها بود که در صورت همکاری مردم می تواند نتیجه فوق العاده ای برای استفاده کنندگان داشته باشد، با این حال افرادی هستند که به این مورد کم توجهی کرده و نسبت به پرداخت عوارض الکترونیکی خود بی اعتنا هستند که هم باعث جریمه آنان شده و هم باعث متوقف شدن توسعه عوارضی های الکترونیکی برای بهبود بار ترافیکی می شوند.

حال از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی مهلت یک هفته ای برای پرداخت عوارض الکترونیکی استفاده کنندگان از آزادراه های کشور داده شده است که در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض الکترونیکی، پس از ارسال پیامک اختطار از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه خواهند شد.

نظرات