موضوعات داغ

فروش فوق العاده خودروی لاماری ایما ویژه طرح جوانی جمعیت + جدول دی ماه 1401

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

ﺑـــﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀـــﺎﺭﻋﻤﻮﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿـــﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘـــﺮﻡ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨـــﺪﮔﯽ ﻫـــﺎﯼ ﻣﺠـــﺎﺯ ﻣـــﯽ ﺭﺳـــﺎﻧﺪ، این ﺷـــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻈـــﺮ ﺩﺍﺭﺩ نسبت ﺑـــﻪ ﻓــﺮﻭﺵ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﻻﻣــﺎﺭﯼ ﺍﻳﻤــﺎ ﺑــﻪ ﻗﻴﻤــﺖ ﻗﻄﻌــﯽ ﻭ ﺑــﺎ ﻣﻮﻋــﺪ ﺗﺤﻮیل ٩٠ ﺭﻭﺯ ﻛــﺎﺭﯼ ﺑــﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸــﯽ ﺑــﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺯیر ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳــﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿــﻴﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ ١٠ ﺻــﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺳــﻪ ﺷـنبه ﻣــﻮﺭﺥ 13 دی ماه ﻟﻐﺎﻳــﺖ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌــﻪ ﻣــﻮﺭﺥ 16 دی ماه 1402 ﺑــﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﯽ ﻧﺴــبت ﺑــﻪ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣــﻞ ﭘــﻴﺶ ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎﻡ ﺧــﻮﺩﺭﻭﯼ ﻻﻣــﺎﺭﯼ ﺍﻳﻤــﺎ ﺑــﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ سایت فروش اینترنتی این شرکت ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

جدول فروش فوق العاده خودروی لاماری ایما ویژه طرح جوانی جمعیت

ﻧﻮﻉ خودرو ﻣﺪﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻧﮕﻬﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮیل ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺟﺮیمه ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ (ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ) ﻛﺪ ﻃﺮﺡ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻻﻣﺎﺭﯼ ﺍﻳﻤﺎ ١٤٠١ ١٠٬٩٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ﺳﺒﺰ،ﺧﺎکسترﯼ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺸﻜﯽ ٩٠ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﯼ -- -- ٪٣٦ Eama-o-١١١ ﻧﻘﺪﯼ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ فروش فوق العاده خودروی لاماری ایما ویژه طرح جوانی جمعیت

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ فروش فوق العاده خودروی لاماری ایما ویژه طرح جوانی جمعیت

1-ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ ﺻﺮفا ﺍﺯ ﻃﺮ ﻖ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﺩ.

2-ﻫﺮﻛﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

3-ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺷﺒﺎﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻟﺰﺍما ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮﺍکنشﻫﺎﯼ

ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ.

4-ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺠﻠﯽ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻣﺘﺎ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

5-ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻭﺍگذﺍﺭﯼ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰیدهﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ، ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

6-ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮ ﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ، ﺻـﻠﺢ ﻭ ﻳﺎ واگذﺍﺭﯼ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺷـﺨﺼـﯽ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺷـﺨﺺ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳـﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺿـﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺮﺿـﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺻـﺮفا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ این ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

نظرات کاربران

46 نظر

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد

1401/10/11
واقعا مسخره اید
پس بقیه مردم چی

ب زور میخواین زاد و ولد ببرین بالا
1401/10/12
اینم مخصوص پولداراس ک هم میتونن بچه بیارن هم خودرو ۱میلیاردی بخرن
1401/10/12
سلام من اینو شرایط ثبت نامشو دارم اگه میخوای ازم بردار
1401/10/12
بابا ول کن پ اونکه دوتا بچه داره ۱ میلیارد از تو ک و ن ش بیاره با این گرونی ها
1401/10/13
مجردم از جوانان این مملکتم
1401/10/13
انگار واقعا طرح ثبت نام لاماری با جوانی جمعیت سرکاری هست ، الان روز سیزدهم قرار ثبت نام بوده ولی هیچ خبری نیست
1401/10/13
انتر چش نداری این روهم ببینی
1401/10/12
سلام آیا برای طرح مادران باید در بورس کالا ثبت نام کنیم
1401/10/12
خودروفرسوده هم می تونه ثبت نام کنه
1401/10/12
سلام.پس طرح فرسوده چی؟
1401/10/12
واقعا جای بسی تاسف هستش من ۳۲ دوبار ثبت نام کردم برنده نشدم الانهم قانون مضخرف گذاشتین جوانی و خانواده . آخه چقدر بیشعوری مگه بقیه مردمییکه خودرو ندارند درحسرت داشتن خودرو هستند انسان نیستند ایرانی نیستند واقعا شماها با چه ایده ای و فکری نشستین چنین تصمیمی و قانونی ردیف کردین .بعدا میگین مردم اعتراض نکنن این یکی از کارهای نادرست مافیای ایرانخودرو و سایپا میباشد
1401/10/23
سلام دوست عزیزشمامیتونیدطرح عادی ثبت نام کنیدهرچندایناهمه روسرکارگذاشتن من خودم من خودمدوقلوهام فروردین ۱۴۰۰ بچه سومم مهر۱۴۰۱ ب دنیااومده ن وام ودیعه ن وام فرزنداوری ۱۰بارخودروثبت نام کردم هیچی ب هیچی شماطرح عادی ثبت نام کنین انشالابرنده میشید.
1401/10/12
سلام من چند روز پیش بهمن موتور ثبت نام کردم آیا با این طرح مغایرت داره یا خیر
1401/10/17
عرض سلام و احترام ؛ طبق بخشنامه هر کد ملی فقط یکبار مجاز به ثبت نام در یکی از طرح ها در کلیه خودروهاسازها می باشد.
1401/10/12
باسلام خدمت دوستان . کسی میدونه اگه شخصی برنده قرعه کشی بشه چند روز واسه پرداخت کل مبلغ وقت داره ؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
1401/10/17
۳الی۶روز
1401/10/13
الکیه بابا ...سرکاریه
1401/10/13
ثبت نام لاماری
1401/10/13
نیازمند
1401/10/13
خرید خودرو لاتاری ویژه مادران
1401/10/16
سلام. چند حواله لاماری خریدارید؟
1401/10/14
خواهشمندم من بچه سوم به دنیا اومده رسیدگی کنید

1401/10/16
حتما لاماری باشه ؟ با پراید کار شما راه نمیافته ؟
1401/10/16
چشم
1401/10/14
سلام آخه کسی که خودروی فرسوده داره ویا در طرح جوانی جمعیت شرکت کرده کجا همچین پولی داره که خودروی میلیاردی بخره پول داشت خودروی فرسوده اش رو میفروخت ی خودروی یه مقدارسالم تر میخرید😳😳
1401/10/16
ما ثبت نام اولیه انجام دادیم ولی اجازه انتخاب خودرو داده نمیشه ، کسی این مشکل داشته لطفا راهنمایی کنید
1401/10/16
بله ولی باعوض کردن دستگاه و مرورگر وب این مشکل حل شد
1401/10/17
سلام من ثبت نام کردم خودرو هم انتخاب کردم
1401/10/16
ما۲۲دوره شرکت کردیم هیچی درنیومد
1401/10/16
همش سیاه بازی و دور زدن قانونه علکی طرح جوانی جمعیت می‌زارن که ببرن تو بورس با قیمت دوبرابر بفروشن به هیچکی ندادن قرعه کشیشون سر کاریه
1401/10/17
من حاضرم هر امام زاده ای هر مسجدی گفتن برم قسم بخورم که ای داستان طرح مادران الکیه.اقا بچه ای که بعد طرح به دنیا اومد دیشب به من فحش داد
1401/10/17
شرط اول بچه دار شدنه
شرط دوم پول داشتن
شرط سوم خوش شانس بودن در قرعه کشی

فکر نکنم کسی توی این جمع یک‌و خرده ای میلیارد فعلا داشته باشه
علی الحساب زاد و ولد کنید تا ببینیم چه خاکی توی سرمون بریزیم

شاید جور شد
1401/10/20
پول نمیخواد حولشو بفروش
1401/10/17
بابا سر کار هستیم من هم فرزند سومم دنیا اومد تا دلتون بخواد ثبت نام کردم به نامم که در نیومد هیچ به ماشین مدل پایین داشتم اونم دزد برد
1401/10/17
آره من هم ده بار ثبت‌نام کردم هیچی در نیومد اگر راست میگن باید اول به کسی بدن که فرزندش زوتر به امده
1401/10/17
من بچم اول 1400به دنیا اومد..میتونم شرکت کنم...
1401/10/17
سلام
چ تاریخی نتایج قرعه کشی اعلام میشه؟
کسی اطلاعی داره؟
1401/10/17
با پنبه سر مردمو بریدن آروم آروم قرعه کشی عادی رو حذف کردن بردن تو بورس با منت ۵درصد زیر قیمت بازار میدن به مردم.یک عده بیشعورم میخرن.ماشینی که باید تو قرعه کشی و با قیمت کارخونه بدن بردن تو بورس.سازمان حمایت از تولیدکنندگانم لال شده.
1401/10/18
اسمش طرح مادران هست والا بچه دوساله شد توهر طرحی ثبت نام کردیم اسممون تا الان در نیومده
1401/10/18
تا سال ۱۰۴۰۲🙀🙀
1401/10/18
کسی میدونه نتیجه قرعه کشی کی مشخص میشه
1401/10/20
اعلام نتایج قرعه کشی چه تاریخی هستش
1401/10/20
ظاهراً نتایج امروز مشخص شده. کسی هست برنده شده باشه؟ یا همش سرکاریه
1401/10/22
من برنده شده‌ام ولی حواله شو می فروشم
1401/10/26
سلام لطفا بفرمایید بخشنامه بعدی کی هست
1401/11/15
نهایت حماقت ابنه که با وجود اینهمه خودروی فرسوده که هرروز اوضاع هوا و محیط زیست و خراب تر می کنن ....دنبال از رده خارج کردن اونا نیتن دنبال فرزندآوری هستن!!!! که یک عده بچه بدبخت و به آمار بدبختای این سرزمین اضافه کنن