موضوعات داغ

پیش فروش عادی کلوت گیربکس اتوماتیک با مدل 1402 اعلام شد + ویژه دی ماه 1401

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

مکث موتور شرایط پیش فروش عادی کلوت اتوماتیک با مدل 1402 را اعلام کرد.

پیکاپ کلوت اتوماتیک 1402 با پیش پرداخت 750 میلیون تومان بوده و الباقی در زمان صدور دعوتنامه با کسر سود مشارکت 18 درصد دریافت خواهد شد. زمان تحویل خودرو 105 روزکاری (تیرماه 1402) اعلام شده است.

جدول پیش فروش عادی کلوت گیربکس اتوماتیک با مدل 1402

خودرو پیکاپ کلوت اتوماتیک
مدل 1402
قیمت مصوب علی الحساب  750 میلیون تومان
الباقی در زمان صدور دعوتنامه با کسر سود مشارکت 18 درصد
زمان تحویل 105 روز کاری (تیر 1402)
جریمه تاخیر 12%سالانه

پیش فروش عادی کلوت گیربکس اتوماتیک با مدل 1402

شرایط پیش فروش عادی کلوت گیربکس اتوماتیک با مدل 1402

1 - قیمت علی‌الحساب است.

2 - جریمه تاخیر در تحویل معادل 12%سالانه می‌باشد.

3 - سند آزاد می‌باشد.

4 - الباقـی وجـه خـودرو پـس از تعییـن قیمـت نهایـی در زمـان ارسـال دعـوت نامـه بـا احتسـاب سـود مشـارکت هـر مرحلـه واریـزی

و لحـاظ هزینههـای موضـوع بنـد 6 مشخص می‌گـردد.

5 - مبالغ واریزی صرفا میبایستی از حساب متقاضی باشد.

6 - کلیــه هزینه‌هــا، مالیــات، عــوارض بیمــه شــخص ثالــث، مالیــات ارزش افــزوده، نقــل و انتقــال و ســایر هزینه‌ها کــه برعهــده مشـتریان می‌باشـد، بـر اسـاس تعرفه‌های جاری محاسبه شـده اسـت. چنانچه مـوارد فـوق تـا زمان تحویـل تغییـر کنـد پرداخـت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق دولتی بــر عهده مشتری می‌باشد.

7 - سایر شرایط واگذاری به شرح فرمهای رزرو و قرارداد میباشد.

نظرات کاربران

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد