موضوعات داغ

اعلام شرایط فروش 138 دستگاه خودروی تملیکی در مزایده های سراسری + جزئیات

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، شرایط فروش 138 دستگاه خودروی سواری، سنگین و ماشین‌آلات راهسازی تملیکی را در قالب مزایده‌های سراسری اعلام کرد.

بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف کالاهای متروکه، قرار است این تعداد خودروی تملیکی موجود در بنادر و گمرکات هرمزگان در دو مزایده الکترونیکی فوق‌العاده به فروش برسند.

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ 24 مهرماه نسبت به بازدید از خودروهای مورد نظر اقدام و پیشنهادهای قیمتی خود را در سامانه ستاد ثبت کنند.

اطلاعات و جزئیات مربوط به این مزایده‌ها از طریق سایت سازمان اموال تملیکی و سامانه ستاد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

شرایط فروش 138 دستگاه خودروی تملیکی در مزایده‌های سراسری

1- متقاضی شرکت در مزایده (مزایده گر) می بایست اقدامات زیر را به انجام برساند.

الف- ثبت نام در سامانه مزایده الکترونیک دولت و اخذ گواهی امضاء الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور.

ب- مراجعه به وب گاه های www.tamliki.irو یا ، www.eauc.setadiran.irانتخاب ردیف مورد نظر و تودیع سپرده و ثبت قیمت پیشنهادی بصورت الکترونیک.

ج-سپرده شرکت درمزایده معادل %11مبلغ پایه هر ردیف بوده و متقاضی موظف است این مبلغ را بصورت الکترونیکی و از طریق وبگاه های فوق الذکر پرداخت ویا تودیع فیش واریزی نزد یکی از مدیریت ها و یا اداره های سازمان در استانها.

2- فهرست بالاترین قیمتهای پیشنهادی و اسامی برندگان یک روز پس از پایان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد از طریق وب گاه های فوق الذکر اعلام می گردد و این اعلام به منزله اعلان رسمی به برندگان اول و دوم می باشد.

3- سپرده سایر افراد شرکت کننده در مزایده (به جز نفرات اول و دوم) پس از اعلام قطعی برندگان بصورت الکترونیکی به حساب آنها مسترد خواهد شد.

4- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در هر مرحله از مزایده حتی پس از اعلام برنده مزایده بنا به هر علت تا قبل از تحویل تمام یا قسمتی از مال مختار و ماذون میباشد و بابت رد، هیچگونه خسارتی پرداخت نمی گردد و به خریدار صرفاً آنچه را که سپرده عودت داده می شود.

5- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط ضمنی و حل اختلاف توسط شورای فروش اموال منقول سازمان می باشد.

6- پس از انجام تشریفات مزایده و اعلام نفرات اول و دوم، برنده مزایده کلیه خیارات خصوصاٌ خیارغبن هرچند فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط نمود و در صورت وجود هر گونه عیب در کالا، مزایده گذار (سازمان) از تمام عیوب کالا تبری نموده است.

7- برنده اول ظرف مدت 3روز ( 27ساعت) از تاریخ اعلام برنده، مکلف به واریز وجه بصورت الکترونیک یا فیش واریزی و دریافت حواله می باشد و در صورت عدم واریز مبلغ پیشنهادی توسط برنده اول در مهلت مذکور و یا واریز وجه و عدم اخذ حواله، سپرده وی ضبط می گردد و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

8- خریداران موظف می باشند حداکثر ظرف مدت 3روز اداری پس از دریافت حواله نسبت به خروج کالا از انبار اقدام نمایند و در صورتیکه خریدار در موعد مقرر نسبت به واریز وجه و دریافت حواله اقدام نماید ولی در موعد تعیین شده جهت تحویل و خروج کالا از انبار اقدامی بعمل نیاورد به ازاء هر روز تاخیر تا مدت ده روز %2مبلغ فروش بابت هزینه انبارداری از وی اخذ خواهد شد و تاخیر بیش از ده روز بعنوان انصراف خریدار تلقی و معامله فسخ می گردد که در این صورت هزینه انبارداری در مدت فوق از وجوه واریزی کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

9- با انقضاء 3روز اداری از تاریخ اعلام برندگان در تابلو اعلانات مدیریتها و اداره های سازمان در استانها و وب گاه های مورد اشاره، برنده دوم باید به سازمان مراجعه تا در صورت عدم واریز وجه توسط برنده اول نسبت به واریز وجه و تحویل کالا اقدام نماید در غیر این صورت مفاد بندهای 8 ،7و 11در مورد برنده دوم نافذ می باشد.

10- چنانچه خریدار در موعد مقرر نسبت به واریز وجه اقدام و حواله تحویل کالا را نیز دریافت نماید ولی در مهلت تعیین شده 3روز برای خروج کالا انصراف خود را به صورت مکتوب و مثبوت اعلام نماید معامله فسخ و صرفاً ودیعه ایشان ضبط خواهد شد.

11- با توجه به اطلاعات کامل ارائه شده از کالا در وب گاه و نیز فراهم بودن امکان رویت کالا توسط خریدار، اعتراض بعدی درخصوص نقص کالا از حیث کیفیت مسموع نخواهد بود و ثبت نهایی قیمت پیشنهادی بصورت الکترونیک توسط خریدار بمنزله پذیرش شرایط شرکت در مزایده بوده و هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید.

12- درمعاملات وسائط نقلیه دارای پلاک انتظامی، هزینه های مربوط به عوارض سالیانه (از سال ساخت خودرو تا سال فروش)، جرائم ناشی از تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و کلیه هزینه های نقل و انتقال و خرج محضر به شرح اعلامی در فرم اطلاع رسانی ردیفهای مزایده بعهده خریدار می باشد. در خصوص وسائط نقلیه دارای پلاک کار از قبیل (کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی بوس، وانت بار و تاکسی) علاوه بر موارد فوق الذکر، مالیات مشاغل نیز (ازسال ساخت خودرو تا سال فروش) بعهده خریدار می باشد.

13- در معاملات خودروهای دارای پلاک انتظامی و وارداتی فاقد پلاک انتظامی، کلیه هزینه های شماره گذاری به عهده خریدار بوده و خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت 2ماه از خرید نسبت به اخذ سند شماره گذاری(کاردکس) از سازمان و شماره گذاری خودرو اقدام نماید. در غیر اینصورت پرداخت هرگونه هزینه زائد بتر متوارد اعلامتی در شرایط مزایده وهمچنین هرگونه مسئولیت ناشی از عدم شماره گذاری خودرو به علت تغییر در قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده خریتدار بوده و ستازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. بعلاوه هرگونه هزینه و مسئولیت ناشی از تردد خودرو با پلاک انتظامی قبلی بر عهده خریدار خواهد بود.

14- وسایط نقلیه اوراقی می بایست توسط خریدار ظرف مدت 48ساعت بعد از تحویل اوراق گردد. بدیهی است تبعات عدم اجرای آن بعهده خریدار می باشد.

15- سند شماره گذاری خودرو (کاردکس) اعم از دارای پلاک و وارداتی فاقد پلاک انتظامی صرفاً بنام خریدار مزایده صادر خواهد شد.

16- برای خودروهایی که از نظر راهور ناجا غیرقابل شماره گذاری تشخیص داده شوند (از قبیل خودروهای راهسازی، کشاورزی، اوراقی و ...) کاردکس شماره گذاری صادر نگردیده و صرفاً نسبت به صدور حواله بنام خریدار اقدام خواهد شد.

17- رفع مشکلات احتمالی (مربوط به زمان قبل از فروش) در مراجع قضایی، انتظامی و اداری بعهده سازمان می باشد.

18- صدور هرگونه کاردکس، تایید کاردکس، انواع گواهیهای مربوط به خودروهای قابل شماره گذاری صرفا ًتوسط مدیریت بازاریابی و فروش اموال منقول انجام خواهد شد واستانها نمی توانند راساً اقدام نمایند.

19- %9مبلغ پیشنهادی بعنوان مالیات بر ارزش افزوده (در موارد مشمول) علاوه بر مبلغ پیشنهادی از خریداران اخذ خواهد شد و در مواردی که کالا شامل ارزش افزوده نمی باشد صرفاً %11مبلغ پیشنهادی به عنوان کارمزد سازمان مشمول مالیات به ارزش افزوده می گردد.

20- چنانچه بخشی از کالاهای مندرج در یک حواله قابل تحویل نبوده و ارزش آن بخش بیش از %21 ارزش کل حواله باشد، در صورت عدم تمایل برنده مزایده برای تحویل کالا، نسبت به ابطال حواله و بازپرداخت وجه واریزی توسط خریدار اقدام خواهد شد. درصورتیکه ارزش کالاهای غیرقابل تحویل حواله معادل یا کمتر از %21ارزش کل حواله باشتد خریتدار موظف به دریافت بخش قابل تحویل می باشد و در صورت استنکاف خریدار از تحویل کالای قابل تحویل، به ازای هر روز تاخیر تا مدت 11روز، %2مبلغ فروش بابت هزینه انبارداری از وی اخذ خواهد شد و تاخیر بیش از ده روز بعنوان انصراف خریدار تلقی و معامله منفسخ می گردد. در این صورت هزینه انبارداری در مدت فوق از وجوه واریزی کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

21- مزایده گر مجاز به ثبت بیش از یک پیشنهاد برای هر ردیف (پارتی) از مزایده در سیستم نمی باشد.

22- مزایده گر باید مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337نباشد.

23- در خصوص کالاهای مشمول طرح شبنم، برنده مزایده موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط می باشد.

24- کالاهایی که به شرط صادرات فروخته می شوند، تابع قوانین و مقررات گمرک در خصوص صادرات این گونه کالاها می باشند.

25- با توجه به نوسانات قیمت جهانی طلا، نقره و جواهرات و در جهت صرفه و صلاح دولت ثبت ارزش کالاهای مذکور تا ساعت 12آخرین روز پایان مهلت ارائه پیشنهاد می باشد.

26- ثبت پیشنهاد برای طلا، نقره و جواهرات از ساعت 12الی 24آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد می باشد.

27- شرایط فوق الذکر ملاک عمل شورای فروش اموال منقول در رفع اختلافات احتمالی خواهد بود

نظرات کاربران

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد