به نظر شما یک از این دو خودرو برنده درگ خواهد شد؟

نظرسنجی

به نظر شما یک از این دو خودرو برنده درگ خواهد شد؟
1: انتخاب گزینه
2: ورود اطلاعات