امداد ويژه مديران خودرو به هموطنان سيل زده

با شروع تعطيلات نوروز متاسفانه سيل غافل گير كننده به بسياري از هموطنان ما ضربات و خسارات بسياري را وارد نمود در همين راستا در ايام تعطيلات شركت مديران خودرو در راستاي فعاليت اجتماعي خود جلسه ويژه ايي را ترتيب داد تا سريعا كمكهاي ويژه ايي را براي هموطنان در نظر بگيرد، در مورد نحوه كمك به هموطنان و مشتريان، در همين راستا مقرر گرديد براي كمك به مشتريان تسهيلات ويژه ايي چون حمل رايگان و تخفيف ويژه در تعمير بدنه و بخش هاي فني منظور گردد، أز سوي ديگر با همكاري تيم خدمات پس أز فروش شركت مديران خودرو كمكهاي ضروري به مناطق اسيب ديده چون گرگان و روستاهاي اطراف ارسال شد، پتو . زير انداز. لوازم بهداشتي، لباس گرم و آب معدني شامل اين موارد بود كه با حضور تيم خدمات مديران خودرو توزيع گرديد، شركت مديران خودرو به عنوان بزرگترين توليد كننده خصوصي كشور در صنعت خودرو همواره بر اساس مسئوليت اجتماعي خود حضور پر رنگي را در عرصه اجتماع و حمايت از جامعه ايراني داشته است ، مراسم خيريه ، ازدواج زوجهاي جوان، حمايت أز قهرمانان المپيك و همچنين كمك رساني به زلزله زدگان كرمانشاه و آذربايجان
نظرات