موضوعات داغ

شرایط فروش محصولات ایران خودرو دیزل با قیمت قطعی + جدول قیمت ویژه مهرماه 1401

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

گروه ایران خودرو در جدیدترین شرایط فروش خود، ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ 2624، ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﺑﺎﺭﻱ 1924، ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﺑﺎﺭﻱ 2624 و ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ 1924 با تحویل دی، بهمن و اسفند ماه 1401 اعلام کرد.

این طرح فروش از فردا مصادف با 25 مهر 1401 آغاز تا پایان ظرفیت ادامه خواهد داشت. طرح فروش محصولات ایران خودرو دیزل تنها به صورت اینترنتی انجام می‌شود. سود انصراف سالیانه 10 درصد و جریمه سالیانه تاخیر در تحویل 14 درصد است.

خودروهای ایران خودرو دیزل به صورت نقدی با قیمت قطعی و با پرداخت چند مرحله‌ای قابل خرید هستند.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺻﺮﻓﺎً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻫﺮ ﺷﺨﺺ (ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﻱ 18 ﺳﺎﻝ) ﺻﺮﻓﺎً می ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ 6/571/150 ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻮﻕ ﻟﺤﺎﻅ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻭﻝ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻮﻕ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ، ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

جدول فروش محصول ایران خودرو دیزل با قیمت قطعی ویژه مهرماه 1401

خودرو قیمت نهایی (ریال) ﺳﻮﺩﺍﻧﺼﺮﺍﻑﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ تحویل (بسته به نوع پرداخت)
ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ 2624 25,275,295,295 10 درصد 14 درصد بهمن و اسفند 1401
ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﺑﺎﺭﻱ 1924 18,449,422,592 10 درصد 14 درصد دی، بهمن و اسفند 1401
ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﺑﺎﺭﻱ 2624 25,131,376,197 10 درصد 14 درصد بهمن و اسفند 1401
ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ 1924 18,604,254,040   10 درصد 14 درصد دی، بهمن و اسفند 1401

طرح-فروش با قیمت-قطعی کامیون باری 1924

طرح-های فروش با قیمت قطعی کامیون باری

طرح-های فروش با-قیمت قطعی کامیون کمپرسی 1924

طرح های فروش با قیمت قطعی کامیون کمپرسی 2624

نظرات کاربران

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد