موضوعات داغ

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت منتشر شد + متن کامل

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

شورای رقابت جدیدترین دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را منتشر کرد. در این دستورالعمل به افزایش انحصار در بازار خودرو اشاره شده و دستور العمل جدید قیمت گذاری را اعلام نموده است.

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرفکنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴؛ بند (ف) تبصره ۷قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب، ۱۴۰۱/۹/۹ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده۱: تعاریف

واژگان و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر بکار می روند:

-1-1کارگروه خودرو: موضوع مصوبه 533شورای رقابت مورخ .1401/10/10

-1-2وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

-1-3قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

-1-4سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.

-1-5دستورالعمل: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت.

-1-6خودرو: خودروهای سواری تولیدی، مونتاژ و وارداتی.

-1-7عرضه‌کننده خودرو: تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو.

ماده ۲: تشخیص انحصار

بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.

ماده ۳: دستورالعمل قیمت‌گذاری

-1-3 مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌گردد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.

تبصره: قیمت محاسباتی در این بند، قیمت عرضه کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه های مصرف‌کننده (مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص هزینه ثالث، عوارض شماره گذاری و های پست و فراجا و غیره) است.

-2-3با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حدا قل سه خودروی خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت واستاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی استخراج و اعلام میشود. شورای رقابت رأسا یا از طریق وزات صمت نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه‌ای داخلی و حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده خواهد کرد که در جلسه کارگروه خودرو در دروه‌های ۶ ماهه یا یکساله جمع بندی و مبنای عمل خواهند بود.

تبصره- عرضه‌کننده خودرو می‌تواند خودروهای هم‌رده محصولات خود در بازار جهانی را به کارگروه خودرو پیشنهاد کند.

3-3- خودروهای سواری ، بر اساس ترازیابی (Benchmarking) با حداقل سه خودروی رقیب (مشابه) خارجی مقایسه شده و بر اساس شاخص رقابت‌پذیری ذیل رتبه‌بندی می‌شوند.

فرمول قیمت

که در آن 𝐶𝐼شاخص رقابتپذیری و متغیر 𝑏𝑃برابر است با قیمت پایه رقابتی (بر اساس قیمت عرضه‌کننده خودرو) که در بند ۲-۳ تعریف شده و 𝑏𝑃برابر است با قیمت محاسباتی بند ۱-۳به علاوه‌ی هزینه‌های مصرف کننده (مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره گذا ری و های پست و فراجا و غیره).

تبصره ۱ : نرخ ارز بازار متشکل (یا بازار جایگزین آن)، اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنای محاسبه میباشد.

تبصره ۲ : نرخ ارز موضوع تبصره،۱ متوسط شش ماهه خواهد بود و حسب مورد، میتواند در بازههای زمانی کمتر و بیشتر باشد.

-4-3 رتبه‌بندی قیمت بر اساس شاخص رقابت‌پذیری محصول که در بند 2-3 معرفی شده، مطابق جدول ذیل تعریف می‌گردد.

جدول رتبه بندی قیمتی

جدول رتبه بندی قیمتی

-۵-۳قیمت محاسبه شده در بند ۱-۳ در صورتی که از منظر رده بندی موضوع بند ۴-۳ در رده های AتاG قرار گیرد مورد پذیرش شورای رقابت می باشد.

تبصره: خودروهایی که در رتبه قیمتی FوG قرار دارند به مدت یک سال فرصت برای ارتقا به رتبه بالاتر خواهند داشت و در غیر اینصورت عرضه‌کننده خودروهای مذکور اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت.

-۶-۳ شورای رقابت برچسب رقابتپذیری هر خودرو را مطابق با روش فوق الذکر به صورت شفاف اطلاع‌رسانی مینماید.

-7-3 در خصوص خودروهای جدید، ضوابط و معیارهای آن باید در کارگروه خودرو تعریف و مشخص شود.

ماده :4شرایط طرف تقاضا

1.حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸سال باشد.

2.دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.

3.متقاضیانی که طی ۴۸ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا یا طی ۲۴ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند، امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.

4.متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.

5.انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.

6.امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.

7.عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند.

8. امکان ثبتنام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.

9. مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف- در روشهای فروش فوری یا فوق العاده، ۵۰درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

ب- در روش پیشفروش، به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران، حدا کثر تا ۵۰درصد از مبلغ فروش خودرو میباشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.

تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعادل شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیتها و شروط فوق می توانند با توجه به مدل خودرو-ش کرت تعدیل و بازنگری شوند.

ماده 5: شرایط طرف عرضه

1- تولیدکنندگان خودرو موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام نمایند.

تبصره 1: وزارت صمت میزان تحقق برنامه تولید را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راه کارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالشهای مسیر تحقق برنامه تولید را در کارگروه خودرو مطرح و نتایج به شورای رقابت اعلام می‌گردد.

تبصره 2: سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش مذکور را به کارگروه خودرو ارایه می‌نماید.

2- به منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با هم کاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند.

3- هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند باید به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به شورای رقابت جهت تصویب و ابلاغ اعلام گردد.

4- به منظور شناسایی مصرفکنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، کلیه عرضه‌کنندگان خودرو موظفند طرح‌های فروش و پیش‌فروش خود را در سامانه خود ارایه نمایند، به گونهای که پیش از ثبت نام از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در حساب متقاضی اطمینان حاصل گردد.

5- عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو ، نسبت به ثبتنام و فروش خودرو اقدام می‌نمایند.

6- عرضه‌کنندگان حق پیش فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت.

7- بر اساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تأمین ارز برای واردات خودرو را تسهیل نماید.

ماده 6: سایر موارد

1- دستورالعملهای قبلی شورای رقابت در خصوص تنظیم بازار خودروی سواری در صورت مغایرت با این دستورالعمل لغو می‌گردد.

2- شورای رقابت حسب شرایط و بر اساس تشخیص، این دستورالعمل را مورد ارزیابی و بازبینی قرار خواهد داد.

نظرات کاربران

1 نظر

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد

1401/11/17
این کار شورای رقابت = صفر شدن سود دلال و مونتاژی ها و کمک به اقتصاد کشور