موضوعات داغ

شرایط فروش محصولات بهمن موتور ویژه متقاضیان عادی و طرح جوانی + جدول مردادماه 1402

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

ﭘﻴﺮﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۴۰۲/۱۱۲۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺎﺯ میﺭﺳﺎﻧﺪ، ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﺍخلی ( ﻃﺮﺡ ﻋﺎﺩی و جوانی جمعیت ) ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪی ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۴۰۲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭی دیگنیتی ﭘﺮﺍﻳﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ ﻣﻬﻴﺎ میﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ خودرو ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۱۰:۰۰ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﻩ ی ﺯﻣﺎنی ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ نمیﺑﺎﺷﺪ .

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺗـﻜـﻤﻴـﻞ ﻓـﺮﺁﻳـﻨـﺪ ﺛـﺒـﺖﻧـﺎﻡ ﺻـﺮﻓـﺎً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧـﻼﻳـﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎنی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

جدول شرایط فروش محصولات بهمن موتور مردادماه 1402

خودرو کد محصول رنگ ها تریم داخلی قیمت مصرف کننده (ریال) سود انصراف (سالیانه) جریمه تاخیر(ماهیانه) سال زمان تحویل
ﺩﻳﮕﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮﺍﻳﻢ SKNDGN00 ﻣﺸﻜﻲ ﺳﻔﻴﺪ بر اساس موجودی ۱۲.۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷.۵ % ۲.۵ ۱۴۰۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۴۰۲
ﺩﻳﮕﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ SKNDGN01 ﻣﺸﻜﻲ ﺳﻔﻴﺪ بر اساس موجودی ۱۴.۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰ % ۱۷.۵ % ۲.۵ ۱۴۰۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۴۰۲
ﻓﻴﺪﻟﻴﺘﻲ ﭘﺮﺍﻳﻢ ﺗﻴﭗ ۱ BMCFDL00 ﻣﺸﻜﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﻜﻲ ۱۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ % ۱۷.۵ % ۲.۵ ۱۴۰۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۴۰۲
ﻓﻴﺪﻟﻴﺘﻲ ﭘﺮﺍﻳﻢ ﺗﻴﭗ ۲ BMCFDL01 ﻣﺸﻜﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﻜﻲ ۱۱.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰ % ۱۷.۵ % ۲.۵ ۱۴۰۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۴۰۲
ﺭﻳﺴﭙﻜﺖ ﭘﺮﺍﻳﻢ KAYRSP00 ﻣﺸﻜﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﻜﻲ ۹.۷۳۷.۶۰۰.۰۰۰ % ۱۷.۵ % ۲.۵ ۱۴۰۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۴۰۲

نظرات کاربران

1 نظر

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد

1402/5/21
لطفا این طرح تبدیل در ماه‌های بعد هم ادامه بدید