طرح تبدیل محصولات ایران خودرو بهمن ماه + جدول

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
شرایط تبدیل متمرکز و پیوسـته بهمن مـاه 97 از تاریخ 97/11/03 ساعت 9 صبح الی 97/11/30 مطابق شرایط و جداول پیوست اعلام می شود؛ لازم است نمایندگان محتـرم برای مشتریان مربوطه اطلاع رسانی کافی نمایند.

توضیحات بسیار مهم و ضروری :
١ .شرایط این بخشنامه صرفا جهت تبدیل خودروی قرارداد مشتریان بود و کاملا اختیاری می باشد و فقط بنا به درخواست مشتریان محترم قابل اقدام است.
توجه:
لازم به ذکر است که اعلام رضایت کتبی مشتری در محل نمایندگی جهت تبدیل، شرط اساسی انجام فرآیند تبدیل در سیستم نمایندگی می باشد و ضروریست نمایندگان محترم ضمن رعایت این موضوع کلیه تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز شکایات حقوقی مشتریان در خصوص این بخشنامه را در نظر بگیرند.
٢ .این بخشنامه جهت تبدیل خودروی قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است که از نوع پیش فروش و دارای دعوتنامه بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده باشد.
٣ .قیمت فروش تمام خودروهای قید شده در مقصد تبدیل، بر اساس آخرین لیست قیمت مصوب ماهانه شرکت و دستورالعمل های جاری قیمت گذاری تعیین می گردد.
طرح تبدیل محصولات ایران خودرو

طرح تبدیل محصولات ایران خودرو

نظرات