موضوعات داغ

شرایط فروش اعتباری 5 محصول کرمان موتور اعلام شد + جدول قیمت مرداد ماه 1402

عکس نویسنده
گروه خودرو
نویسنده
عکس مطلب اول

شرکت کرمان موتور جدیدترین شرایط فروش اقساطی محصولات خود را اعلام کرد.

در این شرایط فروش محصول جک J4، جک S5، جک S3، کی ام سی K7 و کی ام سی J7 با اقساط 18، 24 و 30 ماهه با تحویل 90 روزکاری عرضه می‌شوند.

این طرح فروش به صورت اینترنتی از روز شنبه 14 مرداد آغاز و تا روز 31 مردادماه 1402 ادامه خواهد داشت.

جک J4 محصول کرمان موتور

شرایط فروش اعتباری جک J4 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

شرایط اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۷.۶۵۸.۹۰۰.000 ریال ۷.۶۵۸.۹۰۰.000 ریال ۷.۶۵۸.۹۰۰.000 ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- ۷۳۵.۲۸۱.۰۰۰ ریال .۵۹۵.۲۱۸.۰۰ ریال ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
- ۷۳۵.۲۸۱.۰۰۰ ریال .۵۹۵.۲۱۸.۰۰ ریال ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
- ۷۳۵.۲۸۱٬۰۰۰ ریال ۵۹۵.۲۱۸.۰۰۰ ریال ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
- ۷۳۵.۲۸۱.۰۰۰ ریال ۵۹۵.۲۱۸.۰۰0 ریال ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
- ۷۳۵.۲۸۱.۰۰۰ ریال ۵۹۵.۲۱۸.۰ ریال ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
- ۷۳۵.۲۸۱,۰۰۰ ریال ۵۹۵.۲۱۸.۰۰۰ ریال ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
- - ۵۹۵.۲۱۸,۰۰ ریال ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
- - ۵۹۵.۲۱۸.۰۰ ریال ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
- - - ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
- - - ۵۱۷.۳۵۳.۰۰۰ ریال
مدل ۱۴۰۲ - -
سند در رهن - -
سود مشارکت - - -
سود انصراف (سالیانه) - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ ماهیانه - -
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری - -
رنگ خودرو سفید - مشکی - -

جک S5 محصول کرمان موتور

شرایط فروش اعتباری جک S5 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

شرایط اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 7.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 7.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 7.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- ۱٬۱۵۲.۱۶۴.۰۰۰ ریال ۹۴۴.۵۶۵.۰۰۰ ریال ۸۳۰.۳۹۵.۰۰۰ ریال
- ۱٬۱۵۲.۱۶۴.۰۰۰ ریال ۹۴۴.۵۶۵.۰۰۰ ریال ۸۳۰.۳۹۵.۰۰۰ ریال
- ۱٬۱۵۲.۱۶۴٬۰۰۰ ریال ۹۴۴.۵۶۵.۰۰۰ ریال ۸۳۰.۳۹۵.۰۰۰ ریال
- ۱٬۱۵۲.۱۶۴.۰۰۰ ریال ۹۴۴.۵۶۵.۰۰۰ ریال ۸۳۰.۳۹۵.۰۰۰ ریال
- ۱٬۱۵۲.۱۶۴.۰۰۰ ریال ۹۴۴.۵۶۵.۰۰۰ ریال ۸۳۰.۳۹۵.۰۰۰ ریال
- ۱٬۱۵۲.۱۶۴.۰۰۰ ریال ۹۴۴.۵۶۵.۰۰۰ ریال .۸۳۰.۳۹۵.۰۰۰ ریال
- - ۹۴۴.۵۶۵.۰۰۰ ریال ۸۳۰.۳۹۵,۰۰۰ ریال
- - ۹۴۴.۵۶۵.۰۰۰ ریال ۸۳۰.۳۹۵.۰۰۰ ریال
- -   ۸۳۰.۳۹۵.۰۰۰ ریال
- - - ۸۳۰.۳۹۵.۰۰۰ ریال
مدل ۱۴۰۲ - -
سند در رهن - -
سود مشارکت - - -
سود انصراف (سالیانه) - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ ماهیانه - -
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری - -
رنگ خودرو سفید - مشکی - -

جک S3 محصول کرمان موتور

شرایط فروش اعتباری جک S3 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

شرایط اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال ۹.۱۰۴.۵۰۰.۰00 ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی 5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- ۸۳۸.۱۴۳.۰۰۰ ریال ۶۸۱.۴۲۹.۰۰ ریال ۴۵۰.۸۲۰۰۰ ریال
- ۸۳۸.۱۴۳.۰۰۰ ریال ۶۸۱.۴۲۹.۰۰ ریال ۴۵۰.۸۲۰۰۰ ریال
- ۸۳۸۱۴۳.۰۰۰ ریال ۶۸۱.۴۲۹.۰۰ ریال ۴۵۰.۸۲۰۰۰ ریال
- ۸۳۸.۱۴۳.۰۰۰ ریال ۶۸۱.۴۲۹.۰۰۰ ریال ۴۵۰.۸۲۰۰۰ ریال
- ۸۳۸.۱۴۳.۰۰۰ ریال ۶۸۱.۴۲۹.۰۰۰ ریال ۴۵۰٬۸۲۰.۰۰۰ ریال
- ۸۳۸۱۴۳.۰۰۰ ریال ۶۸۱.۴۲۹.۰۰۰ ریال ۴۵۰.۸۲۰۰۰ ریال
- - ۶۸۱.۴۲۹.۰۰ ریال ۴۵۰٬۸۲۰.۰۰ ریال
- - ۶۸۱.۴۲۹.۰۰ ریال ۴۵۰.۸۲۰۰۰ ریال
- - - ۴۵۰.۸۲۰۰۰ ریال
- - - ۴۵۰.۸۲۰,۰۰ ریال
مدل ۱۴۰۲ - -
سند در رهن - -
سود مشارکت - - -
سود انصراف (سالیانه) - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ ماهیانه - -
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری - -
رنگ خودرو سفید - مشکی - -

کی ام سی K7 محصول کرمان موتور

شرایط فروش اعتباری کی ام سی K7 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

شرایط اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۶.۰۲۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۶.۰۲۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال ۱۶.۰۲۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نام 10.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 10.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 10.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- ۱.۲۹۰.۲۷۹.۰۰۰ ریال ۱,۰۶۲.۲۸۹.۰۰۰ ریال ۹۳۷.۳۸۰.۰00 ریال
- ۱٬۲۹۰.۲۷۹.۰۰۰ ریال ۱٬۰۶۲.۲۸۹.۰۰۰ ریال ۹۳۷.۳۸۰.۰۰0 ریال
- ۱.۲۹۰.۲۷۹.۰۰۰ ریال ۱,۰۶۲.۲۸۹.۰۰۰ ریال ۹۳۷.۳۸۰.۰۰0 ریال
- ۱,۲۹۰.۲۷۹,۰۰۰ ریال ۱,۰۶۲.۲۸۹.۰۰۰ ریال ۹۳۷.۳۸۰.۰00 ریال
- ۱.۲۹۰.۲۷۹.۰۰۰ ریال ۱۰,۶۲.۲۸۹.۰۰۰ ریال ۹۳۷.۳۸۰.۰00 ریال
- ۱.۲۹۰.۲۷۹.۰۰۰ ریال ۱۰,۶۲.۲۸۹,۰۰۰ ریال ۹۳۷.۳۸۰,۰۰0 ریال
- - ۱٬۰۶۲.۲۸۹۰۰۰ ریال ۹۳۷.۳۸۰.۰00 ریال
- - ۱٬۰۶۲.۲۸۹,۰۰۰ ریال ۹۳۷.۳۸۰.۰۰0 ریال
- - - ۹۳۷.۳۸۰,۰۰۰ ریال
- - - ۹۳۷.۳۸۰.۰۰۰ ریال
مدل ۱۴۰۲ - -
سند در رهن - -
سود مشارکت - - -
سود انصراف (سالیانه) - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ ماهیانه - -
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری - -
رنگ خودرو سفید - مشکی - -

شرایط فروش اعتباری کی ام سی J7 محصول کرمان موتور مردادماه 1402

شرایط اقساطی اقساطی اقساطی
قیمت مصوب ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲.۸۱۸.۸۰۰,۰۰۰ ریال
مراحل پرداخت ۱۸ ۲۴ 30
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نام ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰00 ریال ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰00 ریال ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰00 ریال
پرداخت های آتی مبلغ اقساط مبلغ اقساط مبلغ اقساط
- ۹۸۵.۰۴۶.۰۰0 ریال ۸۰۱.۰۷۴,۰۰ ریال ۶۹۹.۱۱۹.۰۰۰ ریال
- ۹۸۵.۰۴۶.۰۰0 ریال ۸۰۱٬۰۷۴,۰۰۰ ریال ۶۹۹.۱۱۹.۰۰۰ ریال
- ۹۸۵.۰۴۶.۰۰0 ریال ۸۰۱.۰۷۴.۰۰ ریال ۶۹۹.۱۱۹.۰۰0 ریال
- ۹۸۵.۰۴۶.۰۰0 ریال ۸۰۱.۰۷۴.۰۰۰ ریال ۶۹۹.۱۱۹.۰۰۰ ریال
- .۹۸۵.۰۴۶.۰۰0 ریال ۸۰۱.۰۷۴.۰۰۰ ریال ۶۹۹.۱۱۹.۰۰۰ ریال
- ۹۸۵.۰۴۶.۰۰0 ریال ۸۰۱,۰۷۲.۰۰۰ ریال ۶۹۹.۱۱۹.۰۰0 ریال
- - ۸۰۱٬۰۷۴.۰۰۰ ریال ۶۹۹.۱۱۹.۰۰۰ ریال
- - ۸۰۱٬۰۷۴.۰۰۰ ریال ۶۹۹.۱۱۹.۰۰۰ ریال
- - - ۶۹۹.۱۱۹.۰۰۰ ریال
- - - ۶۹۹.۱۱۹.۰۰0 ریال
مدل ۱۴۰۲ - -
سند در رهن - -
سود مشارکت - - -
سود انصراف (سالیانه) - - -
تاخیر در تحویل خودرو ۳ ماهیانه - -
زمان تحویل خودرو ۹۰ روز کاری - -
رنگ خودرو سفید - مشکی - -

نظرات کاربران

دیدگاه های شما پس از تایید توسط خودروبانک نمایش داده خواهند شد